Het verhaal van Iblis (Satan)

Wereldoorlog

Vóór de schepping van de mens vond er op aarde een enorme oorlog plaats tussen de engelen en de djinn (geesten). De engelen waren de bewoners van de hemel en de djinn waren de bewoners van de aarde. De djinn zaaiden groot verderf op aarde, waarna Allah een leger van engelen naar hen stuurde. Deze engelen verdreven de djinn naar de eilanden en de afgelegen plaatsen.

Kleine djinn

Er was een kleine djinn, genaamd ‘Azazil, die door de engelen gevangen werd genomen en naar de hemel werd gebracht. ‘Azazil mocht van Allah in de hemel blijven samen met de engelen.

Ook is er gezegd dat ‘Azazil nog voordat deze oorlog uitbrak naar de hemel werd opgeheven vanwege zijn vroomheid en aanbidding. ‘Azazil verbleef in de hemel met de engelen en hij hield zich bezig met het aanbidden van Allah.

Geen engel

‘Azazil kreeg de gedaante van de engelen, maar hij was zelf geen engel. Allah zegt over hem: ‘Hij behoorde tot de djinn.’ (Koran 18:50)

‘Azazil was namelijk geschapen uit vuur, terwijl de engelen geschapen zijn uit licht.

Nieuw schepsel

Duizenden jaren lang aanbad ‘Azazil Allah in de hemel. Toen besloot Allah een nieuw schepsel te scheppen om de aarde te bewonen: Adam.

‘Azazil en Adam

Allah gaf Adam de vorm van een lichaam en Hij liet hem 40 dagen liggen zonder ziel. ‘Azazil kwam naar hem toe en trapte tegen hem aan. Daarna ging hij zijn lichaam binnen. Toen hij zag dat Adam hol was, zei hij tegen hem: ‘Je bent zwak. Als ik de macht over jou krijg, zal ik jou vernietigen. En als jij de macht over mij krijgt, zal ik jou ongehoorzaam zijn.’

Adam komt tot leven

Toen blies Allah de ziel in Adam. Telkens wanneer de ziel een lichaamsdeel bereikte, veranderde dit lichaamsdeel in vlees en bloed.

Het eerste gesprek tussen Adam en Allah

Toen de ziel zijn hoofd bereikte, moest Adam niezen en hij zei: ‘Alhamdoe lillaah (alle lof komt toe aan Allah).’ Daarop antwoordde Allah hem: ‘Jouw Meester zal jou genadig zijn, o Adam.’

De eerste racist

Allah droeg de engelen op om voor Adam neer te knielen, waarna zij allemaal neerknielden. Behalve ‘Azazil. Hij was afgunstig en hij weigerde neer te knielen. Hij zei: ‘Ik ben beter dan hij. U hebt mij geschapen uit vuur en U hebt hem geschapen uit klei!’ (Koran 7:12)

‘Azazil dacht dat hij beter was dan Adam vanwege zijn afkomst. Dit maakte hem de eerste racist.

‘Azazil verandert in Iblis

‘Azazil verwierp het bevel van Allah en hij werd ongelovig, waardoor hij zichzelf verwijderde van de genade van Allah. Daarop vervloekte Allah hem en Hij verbande hem uit de hemel. ‘Azazil verloor zijn mooie gedaante en hij kreeg twee hoorns. Vanaf nu was zijn naam niet langer ‘Azazil, maar Iblis.

Wat betekent Iblis?

Iblis komt van de stam ablasa of balasa.

Ablasa betekent: wanhopig zijn. Iblis betekent dus: degene voor wie er geen enkele hoop is.

Balasa betekent: door en door slecht. Iblis betekent dus: degene die door en door slecht is.

Duivel

Het Nederlandse woord duivel, het Engelse woord devil en het Franse woord diable zijn alle drie afkomstig van het Griekse woord diábolos. Er is gezegd dat dit woord diábolos afkomstig is van het woord Iblis.

Uitstel

Toen Iblis vervloekt werd, vroeg hij Allah om uitstel. Niet om berouw te tonen, maar om wraak te nemen op Adam en zijn nakomelingen. Allah gaf gehoor aan Iblis en Hij gaf hem uitstel.

Blijf smeken!

Hiervan leren wij dat wij nooit moeten ophouden met het smeken van Allah, welke zonde wij ook hebben gedaan. Als Allah zelfs de smeekbede van Iblis verhoorde, zal Hij onze smeekbeden des te eerder verhoren!

De belofte van Iblis en de belofte van Allah

Toen Iblis uitstel had gekregen, begon hij Allah de schuld te geven van zijn zonde en hij vertelde over zijn plan om de kinderen van Adam te misleiden: ‘Omdat U mij hebt misleid, zal ik het kwaad voor hen versieren op aarde en ik zal hen allemaal laten dwalen.’ (Koran 15:39)

Maar Allah antwoordde hem: ‘Zeker, over Mijn oprechte dienaren zul jij geen enkele macht hebben.’ (Koran 15:42)

Iblis zei: ‘Ik zweer bij Uw Macht! Ik zal niet ophouden Uw dienaren te misleiden zolang hun zielen in hun lichamen zitten!’ Maar Allah antwoordde hem: ‘Ik zweer bij Mijn Macht en bij Mijn Majesteit! Ik zal niet ophouden hen te vergeven zolang zij Mij om vergeving vragen.’ (Sahieh al-Djaami’, 1650)

In leven

Iblis kreeg van Allah uitstel tot aan de Dag der Opstanding. Hij is op dit moment in leven.

Waar is Iblis?

Iblis zit op een troon die zich op een zee bevindt. Welke zee? Dat weten we niet. Wij kunnen Iblis en zijn troon niet waarnemen. Allah (Verheven is Hij) zegt: ‘Hij (Iblis) en zijn legers zien jullie van waar jullie hen niet kunnen zien.’ (Koran 7:27)

Kroon

Elke ochtend plaatst Iblis zijn troon op het water en stuurt hij zijn legers op weg om de mensen te misleiden. De duivel met de grootste misleiding krijgt van Iblis een kroon op zijn hoofd. (Sahieh Moeslim, 5031)

Onophoudelijke oorlog

Iblis heeft Adam en zijn nakomelingen de oorlog verklaard. Deze oorlog zal niet ophouden tot aan de Dag der Opstanding. Vanaf onze geboorte tot aan onze dood valt Iblis ons lastig.

Wanneer de mens wordt geboren

Wanneer de mens wordt geboren, staat de Shaytaan klaar om hem te bestrijden. Hij prikt hem in zijn zij, waarna de baby begint te huilen. (Sahieh al-Boekhaarie, 3286; Sahieh Moeslim, 2366)

Duivelse metgezel

Elk mens heeft een Shaytaan bij zich die altijd bij hem blijft tot aan zijn dood. (Sahieh Moeslim, 2714)

Deze Shaytaan fluistert bij de mens in. Wanneer de mens Allah gedenkt, trekt de Shaytaan zich terug. Maar wanneer de mens onachtzaam is, keert de Shaytaan weer terug en begint hij weer in te fluisteren. (Aakaam al-Mardjaan, blz. 159)

Bismillaah

Wanneer wij ons huis binnengaan en geen Bismillaah zeggen, zegt de Shaytaan tegen zijn duivelse vrienden: ‘Kom, we hebben een plek gevonden om te overnachten!’ Wanneer wij geen Bismillaah zeggen voor het eten, zegt de Shaytaan: ‘We hebben een maaltijd gevonden!’ (Sahieh Moeslim, 2018)

Duisternis

Wanneer de avond valt, verspreiden de duivels zich. Zij houden van de duisternis en zij putten hier hun kracht uit. (Fath al-Baarie)

Geen rust

Iblis valt de mens lastig van zijn geboorte tot aan zijn dood. Hij heeft geen moment rust.

Al-Hasan al-Basrie werd gevraagd: ‘Slaapt Iblis?’ Hij antwoordde: ‘Als hij zou slapen, dan zouden wij tot rust komen!’ (Talbies Iblies)

3 knopen

Wanneer de mens gaat slapen, legt de Shaytaan drie knopen in zijn achterhoofd. Bij elke knoop slaat hij en zegt: ‘Slaap, je hebt een lánge nacht te gaan!’ Wanneer de mens wakker wordt en Allah gedenkt, gaat de eerste knoop los. Wanneer hij de kleine wassing verricht, gaat de tweede knoop los. Wanneer hij het gebed verricht, gaat de derde knoop los en heeft hij de Shaytaan verslagen. (Sahieh al-Boekhaarie, 3269; Sahieh Moeslim, 776)

Dit geldt voor degene die onachtzaam is en Allah niet gedenkt voor het slapengaan. (Fath al-Baarie)

Wanneer je Aayat al-Koersie (Koran 2:255) voor het slapengaan reciteert, zal Allah een bewaker naar jou sturen en zal geen enkele Shaytaan in jouw buurt komen tot aan de ochtend. (Sahieh al-Boekhaarie, 2311)

Neusgaten

De Shaytaan overnacht in de neusgaten van de mens. Daarom dient de mens drie keer zijn neus te snuiten wanneer hij wakker wordt. (Sahieh al-Boekhaarie, 3295; Sahieh Moeslim, 229)

Plassen

Wanneer iemand de hele nacht tot aan de ochtend doorslaapt zonder wakker te worden voor het gebed plast de Shaytaan in zijn oren. (Sahieh al-Boekhaarie, 1144; Sahieh Moeslim, 774)

Nachtmerries

Wanneer de mens slaapt, bezorgt de Shaytaan hem nachtmerries om hem te kwellen en verdrietig te maken. Wanneer iemand een nachtmerrie heeft, dient hij het volgende te doen:

1. Bescherming zoeken tegen het kwaad van deze droom
2. Bescherming zoeken tegen de Shaytaan
3. Drie keer naar links blazen gemengd met een klein beetje speeksel
4. Omdraaien en op je andere zij liggen
5. Opstaan en de kleine wassing en het gebed verrichten
6. Deze droom aan niemand doorvertellen

Toilet

De duivels zijn aanwezig in de toiletten. Voordat je het toilet binnengaat, dien je bescherming tegen hen te zoeken door de volgende smeekbede uit te spreken: ‘Bismillaah. Allaahoemma innie a’oedhoe bika minal khoeboethi wal khabaa-ith.’ Dat betekent: ‘In de Naam van Allah. O Allah, ik zoek bescherming bij U tegen de mannelijke duivels en de vrouwelijke duivels.’ (Irwaa- al-Ghaliel, 50)

Voordat je je kleren uittrekt, dien je Bismillaah te zeggen. Wanneer je dat doet, zijn de duivels en de djinn niet in staat om jouw verborgen lichaamsdelen te zien. (Sahieh al-Djaami’, 3610)

Geslachtsgemeenschap

Wanneer de man geslachtsgemeenschap heeft met zijn vrouw zonder de Naam van Allah te noemen (door Bismillaah te zeggen), gaat de Shaytaan in zijn geslachtsdeel en neemt hij deel aan de geslachtsgemeenschap. (Tafsier al-Qoertoebie, 10/289)

Dood

Wanneer de mens op het punt staat om te sterven, haalt de Shaytaan alles uit de kast om hem te misleiden. Soms neemt hij de gedaante aan van zijn overleden vader, moeder of iemand anders van zijn dierbaren om hem over te halen om van religie te veranderen. (Madjmoe’ Fataawaa Ibn Taymiyyah, 4/255)

De Profeet Mohammed sallallaahoe ‘alayhi wa sallam zocht bescherming tegen de misleiding van de Shaytaan tijdens het sterven door middel van de volgende smeekbede: ‘A’oedhoe bika an yatakhabbatanish shaytaanoe ‘indal mawt.’ Dat betekent: ‘Ik zoek bescherming bij U dat de Shaytaan mij misleidt tijdens het sterven.’ (Sahieh Abie Daawoed, 1552)

Preek van Iblis

Op de Dag der Opstanding zal Iblis een preek houden in de Hel op een preekstoel van vuur. Hij zal degenen aanspreken die hem volgden om hun harten te vullen met verdriet en om hen nog meer te kwellen bovenop de bestraffing van de Hel.

Allah (Verheven is Hij) zegt: ‘De Shaytaan zal zeggen wanneer de zaak is besloten: ‘Allah heeft jullie een ware belofte gedaan. En ik heb jullie ook een belofte gedaan, maar ik ben mijn belofte niet nagekomen. En ik had geen enkele macht over jullie, behalve dat ik jullie riep en jullie gaven gehoor aan mij. Verwijt mij dus niet, maar verwijt alleen jullie zelf. Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet helpen. Ik neem afstand van het feit dat jullie mij als partner toekenden aan Allah. Voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing!’ (Koran 14:22)

Voor een uitgebreide cursus (Nederlandstalige video’s) over de Shaytaan, zijn listen en hoe je je hiertegen kan beschermen, zie onze website: www.Sakeenah.tv

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie